1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Phụ lục 2.4 kiểm định phân phối chuẩn Kiểm định phân phối chuẩn các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ tiền gửi tại ngân hàng An Bình của khách hàng cá nhân

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.79 MB, 97 trang )


GVHD: PGS .TS Nguyễn Văn PhátKhoá luận tốt nghiệpOne-Sample Test

Test Value = 4t

-4.959-6.947129.000-.731-.94-.52-9.538129.000-.954-1.15-.76-11.391129.000-1.138-1.34-.94b. Phương tiện hữu hìnhMean Difference

-.500tế

H

uếCLCN1: nhan vien ngan hang tu

van san pham tien gui phu hop nhu

cau va mong muon ngay lan dau

CLCN2: cac bao cao ca nhan dinh

ki dua ra thong tin chinh xac cho tai

khoan tien gui cua toi

CLCN3: thuc hien giao dich tai

ngan hang la nhanh chong hieu

qua

CLCN4: nhan vien ngan hang

than thien trong thai do phuc vu95% Confidence Interval

of the Difference

Lower

Upper

-.70

-.30Sig. (2df

tailed)

129

.000One-Sample Statistics

N

130Mean

3.34Std. Deviation

Std. Error Mean

1.124

.0991302.981.233.1081303.131.045.092Đại

họ

cK

in

hCLCN5: co the de dang gui

va rut tien tai nhieu diem giao

dich khac nhau

CLCN6: dich vu ngan hang

truc tuyen giup kiem tra

thong tin tai khoan moi luc

moi noi

CLCN7: trang phuc nhan

vien ngan hang gon gang lich

suCLCN5: co the de dang gui

va rut tien tai nhieu diem

giao dich khac nhau

CLCN6: dich vu ngan hang

truc tuyen giup kiem tra

thong tin tai khoan moi luc

moi noi

CLCN7: trang phuc nhan

vien ngan hang gon gang

lich sut

-6.708One-Sample Test

Test Value = 4

95% Confidence Interval of the

Difference

Sig. (2Mean

df

tailed) Difference

Lower

Upper

129

.000

-.662

-.86

-.47-9.393129.000-1.015-1.23-.80-9.487129.000-.869-1.05-.69Sinh viên: Nguyễn Thị Quỳnh ChâuGVHD: PGS .TS Nguyễn Văn PhátKhoá luận tốt nghiệp

c. Tâm lí xã hội

One-Sample StatisticsStd.Std. ErrorDeviationMeanNMean1304.15.968.0851303.75.898.079TLXH3: nhung nguoi co kinh nghiem khuyen gui tien tai ngan hang1303.741.046.092TLXH4: nhan vien tu van khuyen khich toi gui tien tai ngan hang1302.971.019.089TLXH1: nguoi than trong gia dinh mong muon gui tien tai ngan

hang

TLXH2: ban be dong nghiep khuyen nen su dung dich vu tien gui

tai ngan hangtế

H

uếOne-Sample TestTest Value = 495% Confidence Interval oftMeantailed)Differencethe DifferenceLowerUpper1.812 129.072.154-.01.32-3.124 129.002-.246-.40-.09-2.851 129.005-.262-.44-.08- 129.000-1.031-1.21-.85ại

họ

cK

in

hTLXH1: nguoi than trong gia dinh mongdfSig. (2-muon gui tien tai ngan hangTLXH2: ban be dong nghiep khuyen nen

su dung dich vu tien gui tai ngan hang

TLXH3: nhung nguoi co kinh nghiem

khuyen gui tien tai ngan hangTLXH4: nhan vien tu van khuyen khich toi

gui tien tai ngan hang11.537Đd. Nhận biết thương hiệuOne-Sample Statistics

Std.Std. ErrorDeviationMeanNMeanTH1: danh tieng ngan hang dc nhieu nguoi biet den1303.051.244.109TH2: dich vu tien gui cua ngan hang duoc khach hang tin nhiem1302.811.289.113TH3: ngan hang quang cao ve dich vu tien gui cua minh tren cac1303.161.200.1051302.96.976.086phuong tien thong tin dai chung

TH4: ngan hang duoc cac to chuc tai chinh khac danh gia caSinh viên: Nguyễn Thị Quỳnh ChâuGVHD: PGS .TS Nguyễn Văn PhátKhoá luận tốt nghiệpOne-Sample Test

Test Value = 4t

TH1: danh tieng ngandfMean95% Confidence Interval of theSig. (2-DifferencDifferencetailed)eLowerUpper-8.740129.000-.954-1.17-.74-10.550129.000-1.192-1.42-.97-7.970129.000-.838-1.05-.63-12.135129.000hang dc nhieu nguoi

biet den

TH2: dich vu tien gui

cua ngan hang duocTH3: ngan hang

quang cao ve dich vu

tien gui cua minh tren

cac phuong tien thong

tin dai chung

TH4: ngan hang duockhac danh gia ca-1.038ại

họ

cK

in

hcac to chuc tai chinhtế

H

uếkhach hang tin nhiem-1.21-.87e. Thái độ với chiêu thịOne-Sample StatisticstotĐTDVCT1: ngan hang co chinh sach cham soc khach hang tien guiTDVCT2: ngan hang co nhieu chuong trinh trung thuong khuyenStd.Std. ErrorDeviationMeanNMean1303.361.128.0991303.301.104.0971303.88.822.072mai hap dan

TDVCT3: ngan hang luon doi moi de dua ra san pham tien gui

mang tinh canh tranhSinh viên: Nguyễn Thị Quỳnh ChâuGVHD: PGS .TS Nguyễn Văn PhátKhoá luận tốt nghiệpOne-Sample Test

Test Value = 4

95% Confidence Interval of thet

TDVCT1: ngan hang codfSig. (2-Meantailed)DifferenceDifference

LowerUpper-6.456129.000-.638-.83-.44-7.228129.000-.700-.89-.51-1.599129.112-.115-.26.03chinh sach cham soc

khach hang tien gui tot

TDVCT2: ngan hang co

nhieu chuong trinh trung

thuong khuyen mai hapTDVCT3: ngan hang luon

doi moi de dua ra san

pham tien gui mang tinh

canh tranhại

họ

cK

in

hf. Lợi ích cảm nhậntế

H

uếdanOne-Sample Statistics

Std.Std. ErrorDeviationMeanNMeanLICN1: gui tien tai ngan hang giup cho tien cua toi duoc an toan1303.541.087.095LICN2: gui tien tai ngan hang giup toi da hoa loi ich tu cac khoan1303.391.145.1001303.311.154.1011303.901.033.091tienLICN3: gui tien tai ngan hang giup toi dap ung duoc cac du dinh

trong tuong laitieu toi uuĐLICN4: gui tien tiet kiem tai ngan hang giup toi lap ke hoach chiOne-Sample TesttLICN1: gui tien tai ngan hang giup cho

tien cua toi duoc an toan

LICN2: gui tien tai ngan hang giup toi da

hoa loi ich tu cac khoan tien

LICN3: gui tien tai ngan hang giup toi dap

ung duoc cac du dinh trong tuong lai

LICN4: gui tien tiet kiem tai ngan hang

giup toi lap ke hoach chi tieu toi uuSinh viên: Nguyễn Thị Quỳnh Châudf

- 129

4.843

- 129

6.054

- 129

6.842

- 129

1.104Sig. (2tailed)

.000Test Value = 4

95% Confidence Interval of

the Difference

Mean

Difference

Lower

Upper

-.462

-.65

-.27.000-.608-.81-.41.000-.692-.89-.49.272-.100-.28.08GVHD: PGS .TS Nguyễn Văn PhátKhoá luận tốt nghiệpPhụ lục 2.6: Kiểm định mối liên hệ giữa đặc điểm của khách hàng đối với quyết

định sử dụng dịch vụ tiền gửi tại ngân hàng của khách hàng cá nhân

Kiểm định phân phối chuẩn

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

nhan to chinh: quyet dinh su dung

N

a,b

Normal Parameters130

.0000000

1.00000000

.245

.110

-.245

2.798

.000Mean

Std. Deviation

Absolute

Positive

NegativeMost Extreme DifferencesKiểm định Kruskal Wallistế

H

uếKolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.Về độ tuổiDescriptive Statistics

N

130

130MeanStd. Deviation3.5346

2.12ại

họ

cK

in

hnhantochinhquyetdingsudung

Do tuoiMinimum.71849

.948Maximum2.00

14.75

4RanksDo tuoiNMean Ranknhantochinhquyetdingsudun 18 den 30 tuoi

g

31 den 45 tuoi3973.534863.0645 den 60 tuoi3160.051263.25tren 60 tuoiĐTotal130a,bTest Statisticsnhantochinhquyetdingsudung

Chi-square

df

Asymp. Sig.

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: Do tuoiSinh viên: Nguyễn Thị Quỳnh Châu2.749

3

.432GVHD: PGS .TS Nguyễn Văn PhátKhoá luận tốt nghiệpVề nghề nghiệp

Descriptive Statistics

N

nhantochinhquyetdingsudung

Nghe nghiepMean

3.5346

2.12130

130Std. Deviation

.71849

1.034Ranks

Nghe nghiepMinimum

2.00

1Nnhantochinhquyetdingsudun Can bo cong nhan vien chuc

g

Kinh doanh buon ban

Nghi huu

Lao dong pho thong

Total40

56

12

22

130Maximum

4.75

4Mean Rank

59.65

66.73

72.92

68.95a,bTest Statisticstế

H

uếnhantochinhquyetdingsudung

Chi-square

1.729

df

3

Asymp. Sig.

.631

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: Nghe nghiepVề thu nhậpại

họ

cK

in

hDescriptive StatisticsNnhantochinhquyetdingsudun

g

Thu nhap trung binh hang

thang (trieu dong)130Mean

3.5346Std. Deviation

.71849Minimum

2.00Maximum

4.751303.211.24316ĐRanks

Thu nhap trung binh hang

thang (trieu dong)

nhantochinh

duoi 3

quyetdingsu

3 den 5

dung

5 den 10

10 den 15

15 den 30

tren 30

Total

dimension1N

10

23

56

19

15

7

130Mean Rank

72.05

57.89

69.72

56.24

63.53

76.71a,bTest Statisticsnhantochinhquyetdingsudung

Chi-square

3.876

df

5

Asymp. Sig.

.567

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: Thu nhap trung binh

hang thang (trieu dong)Sinh viên: Nguyễn Thị Quỳnh ChâuXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (97 trang)

×