1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học xã hội >

Tiểu kết chương 2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (371.63 KB, 70 trang )


cuộc sống của các gia đình và đời sống xã hội. Đặc biêt, nói đến tư tưởng Nho giáo

người ta không thể nhắc đến ba mối quan hệ: vua - tôi, cha - con, vợ - chồng, đã ừải

qua nhiều gia đọan lịch sự, cho đến bây giờ những giá trị nhân văn của tư tưởng đó

thể hiện qua ba mối quan hệ cũng gắn liền với sự chuyển biến của xã hội hiện tại, ở

một phương diện khía cạnh nào đó đã thể hiện với những tư tưởng và cách suy nghĩ

không giống xưa, cũng như tầm quan ừọng của ba mối quan hệ thể hiện ừong trình tự

sắp xếp vua - tôi, cha - con, vợ - chồng.

Trong trào lưu hội nhập và nhất là quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất

nước, “Toàn càu hóa” hiện nay thì những giá tri của gia đình được lấy làm giá trị

trung tâm trong mọi giá trị của đời sống văn hóa xã hội, tạo sức mạnh cho toàn xã hội.

Đó chính là những giá trị về sự tôn trọng đạo đức làm người, lối sống, cách sống được

chắt lọc từ truyền thống và tiếp nhận những giá trị mới của thời đại, ra sức học tập,

nâng cao năng lực nhận thức và trí tuệ của con người Việt Nam. Đây là chìa khóa vạn

năng cho quá trình hội nhập và phát triển của đất nước ta.

Có thể khẳng định rằng, phong trào xây dựng gia đình văn hóa ở Việt Nam hiện

nay đã chịu ảnh hưởng sâu sắc của tư tưởng Tam cương của Nho giáo. Đó là tinh thần

xây dựng gia đình no ấm, hòa thuận, tiến bộ; giữ gìn lễ nghĩa, hiếu đễ, tôn ti trật tự, kỉ

cương trong gia đình và xã hội. Cha mẹ phải chăm sóc, nuôi dạy con cái, ngược lại

con cái phải có nghĩa vụ kính ừọng, hiếu thảo với cha mẹ, vợ chồng luôn luôn hòa

thuận, bình đẳng. Làm được như vậy, chính là chúng ta đã góp phần tích cực vào việc

xây dựng gia đình thực sự là tổ ấm của mọi thành viên, là tế bào lành mạnh của xã

hội, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh và lịch sự.

Tuy nhiên, việc xây dựng gia đình văn hóa, là một vấn đề khóa khăn và phức

tạp. Đây không phải là việc làm tự phát, phong trào mà cần phải có một chiến lược lâu

dài, có kế hoạch và tiêu chí cụ thể, cần được quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy và chính

quyền, cần sự hưởng ứng của mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư. Với khảnăng và ý nghĩa thiết thực của phong trào này thì chắc chắn sẽ thực hiện thành công

phong trào xây dụng gia đình văn hóa ở Việt Nam hiện nay.DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Minh Anh (2004), “Ve học thuyết luân lý và đạo đức của Nho giáo”, Tạp chí Triết

học, số 8, tr.462. Phan Ke Bính (2001), Việt Nam phong tục, Nxb Văn hóa Thông tin Hà Nội

3. Bộ Văn hóa Thông tin - Cục Văn hóa Thông tin cơ sở (1988) - Xây dựng gia đình

văn hóa trong sự nghiệp đổi mới.4. Bộ Tư pháp (2000), Luật Hôn nhăn và gia đình, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội

5. c. Mác - PhẨnghen (1995), Toàn tập, tập 3, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội

6. Hà Lê Dũng (2003), Khóa luận tốt nghiệp, ĐHKH Huế

7. Lê Duẳn (1974), Vai trò và nhiệm vụ của người phụ nữ Việt Nam trong gia đình

mới của cách mạng, Nxb Sự thật, Hà Nội8. Đảng Cộng sản Việt Nam (199 ụ, Cương lĩnh xây dựng đẩt nước trong thời kì quá

độ lên chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà Nội9. Đảng Cộng Sản Việt Nam (2011) - Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ

XI, Nxb Chính tri quốc gia, Hà Nội10. Phạm Văn Đồng (1994), Văn hóa đổi mới, Nxb CTQG, Hà Nội

11. Phạm Minh Hạc (1996), Phát triển giáo dục, phát triển con người phục vụ phát

triển kinh tế - xã hội, Nxb KHXH, Hà Nội12. Phạm Thị Huệ (2007), Quyền lực của vợ - chồng trong gia đình nông thôn Việt

Nam, Tạp chí xã hội học, số 3, tr.4713. Tràn Đình Hượu (1989), Ve gia đình truyền thống Việt Nam với ảnh hưởng của

Nho giáo, Tạp chí xã hội học, số 2, tr.2514. Trung Kiên (2009), Tỷ lệ sinh con thứ ba tăng nhanh, Báo gia đình và xã hội

15. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội

16. Hồ Chí Minh (1996), Toàn tập, tập 9, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà NộiXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (70 trang)

×