Tải bản đầy đủ - 92 (trang)
1 Tổng quan về Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ -SIAC

1 Tổng quan về Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ -SIAC

Tải bản đầy đủ - 92trang

17

nƣớc thông qua việc tham dự các hội nghị, các cuộc họp về thẩm định giá nhƣ: Hội

nghị tại London bàn về những vấn đề của thẩm định giá và xem xét kết nạp Việt

Nam là thành viên chính thức của IVSC, Hội nghị về nghề thẩm định giá địa

phƣơng hóa và toàn cầu hóa tại Bắc Kinh - Trung Quốc.Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức của SIAC

Với yêu cầu ngày càng cao của tổ chức tiêu chuẩn chất lƣợng quốc tế, chuẩn

mực thẩm định giá và nhu cầu thị trƣờng, SIAC đã tuyển chọn, đào tạo và thƣờng

xuyên bồi dƣỡng đội ngũ cán bộ nhân viên đầy đủ năng lực và kinh nghiệm trong

nhiều lĩnh vực ngành nghề: xây dựng, cơ khí, kinh tế, công nghệ thông tin, thẩm

định giá…Tất cả đều trải qua các khóa đào tạo và bồi dƣỡng tổ chức tại Việt Nam,

Malaysia…Do các chuyên gia trong và ngoài nƣớc (Anh, Mỹ, Thái Lan) giảng dạy.

Hiện nay công ty đã có 11 Thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính cấp và

một số cán bộ đang đƣợc đào tạo theo tiêu chuẩn của nƣớc ngoài. Bên cạnh đó,

SIAC cũng tập hợp đƣợc một nguồn nhân lực có bề dày kinh nghiệm trong ngành

giá với mong muốn phát triển ngành thẩm định giá ngày một xa hơn ngang tầm

quốc tế.18

2.1.2 Thực trạng kinh doanh của Công ty CP Thông tin & Thẩm định giá Tây

Nam Bộ - SIAC

Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của ngành khu vực phía Nam

nói riêng và cả nƣớc nói chung. SIAC có rất nhiều lợi thế kinh doanh.

Mặt khác, SIAC còn có đƣợc có sự am hiểu khách hàng trong nƣớc và có

một lƣợng lớn khách hàng truyền thống và đối tác chiến lƣợc nhƣ tập đoàn Dầu khí

Việt Nam, Tập đoàn bƣu chính viễn thông VNPT, Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn –

Công ty TNHH một thành viên, Công ty Cổ phần Đầu tƣ Vạn Thịnh Phát, …

Bảng 2.1: Doanh thu của SIAC qua các năm (triệu đồng)2014Nguồn: Báo cáo nội bộ SIAC

Hiện tại, SIAC đang dần cải tiến hệ thống thông tin ngày càng hiện đại, sử

dụng những phần mềm công nghệ trong quản lý và kinh doanh. Thực hiện khảo sát

và lƣu trữ hệ thống dữ liệu giá. Hiện tại, dữ liệu giá của công ty về bất động sản đã

đạt trên 10 tỉnh thành lớn, dữ liệu liên tục trong 5 năm. Dữ liệu về các mảng dịch vụ

khác nhƣ giá trong lĩnh vực máy móc thiết bị, thiết bị giáo dục, thiết bị y tế cũng

đƣợc cập nhật đầy đủ trong 3 năm trở lại đây.

Thêm vào đó, đội ngũ nhân viên của SIAC giàu kinh nghiệm. Hiện nay, tại

SIAC có gần 200 nhân viên có năng lực và trình độ chuyên môn. Trong đó, cao học

chiếm 3%, trình độ đại học chiếm 78%, cao đẳng 10,5%, trung cấp 8,5%. Một yếu

tố không kém phần quan trọng là SIAC có mức phí dịch vụ thích hợp và cạnh tranh19

hơn so với công ty thẩm định giá khác (Báo cáo nội bộ SIAC 2014).

Đặc biệt, SIAC luôn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng bằng việc tham gia

xây dựng các công trình đƣờng giao thông nông thôn, xây dựng nhà tình nghĩa, xây

dựng cầu kiên cố tại nông thôn hoặc xây dựng các chƣơng trình đồng hành, hỗ trợ.

Điều này góp phần khẳng định vị trí của SIAC - một trong những doanh nghiệp

TĐG hàng đầu. SIAC vinh dự nhận đƣợc Huân chƣơng lao động hạng 3; Bằng khen

của Thủ tƣớng Chính phủ, … . Chính vì vậy, với những lợi thế có sẵn, SIAC đã

không ngừng phát triển nhanh chóng.

2.1.3 Một số tồn tại và nguyên nhân

Bên cạnh những thành tích đã đạt đƣợc trong suốt thời gian vừa qua thì SIAC vẫn còn

những mặt hạn chế, tồn đọng trong quá trình cung cấp dịch vụ thẩm định giá nhƣ sau:

 Các chính sách khách hàng chƣa phân đoạn rõ cho từng nhóm khách hàng

cụ thể, đồng thời không có sự thay đổi trong chính sách thu hút khách hàng

của doanh nghiệp gây khó khăn cho nhân viên trong công tác tiếp thị và

công tác chăm sóc khách hàng. Chính sách của công ty còn chủ yếu nghiên

về khai thác các khách hàng cũ, khách hàng thƣờng xuyên, mà chƣa chú

trọng đến việc khai thác lƣợng khách hàng mới.

 Bảng 2.2: Tỷ lệ khách hàng trong năm 2014 của SIACNguồn: Báo cáo nội bộ SIAC20

 Đội ngũ nhân viên chủ yếu là đội ngũ trẻ, chƣa có nhiều kinh nghiệm làm

việc. Đặc biệt nhân viên tại phòng Kinh doanh còn yếuvề tuổi đời và tuổi

nghề, nên vẫn chƣa tận dụng hết những mối quan hệ đầy tiềm năng đã và

đang hình thành lâu dài tại SIAC. SIAC có mối quan hệ gắn bó, lâu dài với

nhiều doanh nghiệp, các cơ quan nhà nƣớc, các viện, trƣờng đại học, …

nhƣng cán bộ tại phòng Kinh doanh vẫn chƣa tiếp thị đƣợc thông qua lƣợng

khách hàng này để gia tăng số lƣợng khách hàng tiềm năng. Hiện tại, các

nhiên viên phòng Kinh doanh rất mỏng, khối lƣợng công việc tại phòng lại

rất nhiều, do đó hầu hết các cán bộ đều không có thời gian để tiếp thị khách

hàng. Ngoài ra, tại Chi nhánh và các văn phòng đại diện chính sách tiếp thị

và chăm sóc đối với khách hàng vẫn chƣa đƣợc chú trọng. Nguyên nhân là

do chức năng nhiệm vụ của nhân viên kinh doanh chƣa đƣợc chuẩn hóa,

nhân viên kinh doanh thực hiện tác nghiệp nhiều, chƣa tập trung vào khâu

“bán hàng”, hơn nữa lãnh đạo phụ trách trực tiếp còn chƣa thống nhất các

chính sách sách tiếp thị và chăm sóc khách hàng.

 Mặc dù từ khi mới thành lập công ty đã xây dựng quy trình làm việc phù

hợp với quy định của pháp luật về thẩm định giá, tuy nhiên trong quá trình

hoạt động, phần lớn đội ngũ nhân viên còn chƣa thực hiện đầy đủ và đúng

theo quy trình, thƣờng rút ngắn quy trình, chính vì điều đó dẫn đến sơ suất,

thiếu sót trong một số sản phẩm cung cấp cho khách hàng.

2.2Đánh giá chất lƣợng dịch vụ thẩm định giá của công ty CP Thông Tin và

Thẩm định giá Tây Nam Bộ - SIAC2.2.1 Quá trình thực hiện nghiên cứu

Tại Chƣơng 2 này tác giả thực hiện nghiên cứu qua hai bƣớc chính: nghiên

cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức theo quy trình sau:21

Hình 2.2: Quy trình thực hiện nghiên cứu

Các lý thuyết về

sự hài lòng chất

lƣợng dịch vụThang đo sơ bộNghiên cứu

chính thứcThang đo chính

thứcCronbach AlphaNghiên cứu khám phá:

-Thảo luận nhóm

-Phỏng vấn thửĐiều chỉnh-Loại các biến có hệ số tƣơng quan biến tổng nhỏ hơn 0,3-Loại các biến có trọng số EFA nhỏ hơn 0,5

Phân tích nhân

tố khám phá

(EFA)-Kiểm tra yếu tố trích đƣợc

-Kiểm tra phƣơng sai trích đƣợc

-Thang đo hoàn

chỉnhPhân tích hồi

quy-Kiểm định sự

hợp của mô hình

Kiểm định các

thuyết H0

Đánh giá mức

quan trọng của

nhân tốphù

giả

độ

cácTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Tổng quan về Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ -SIAC

Tải bản đầy đủ ngay(92 tr)

×