1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (651.17 KB, 131 trang )


15. Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của

Luật Phòng cháy và chữa cháy ban hành ngày 31/7/2014

16. Nghị định số 21/2008/NĐ-CP của Chính phủ : Về sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

17. Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việcquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

18. Quyết định 136/2004/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Ban hành Danh

mục các máy, thiết bị, hoá chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành

công nghiệp và Quy chế quản lý kỹ thuật an toàn đối với các máy, thiết bị, hoá chất

độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp ban hành ngày 19

tháng 11 năm 2004.

19. Thông tư 04/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại

máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động ban hành ngày 27

tháng 2 năm 2008

20. Nghị định 108/2009/ NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 11 năm 2009 về đầu tư

theo hình thức hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao, hợp đồng xây dựng

– chuyển giao – kinh doanh, hợp đồng xây dựng – chuyển giao.

21. Nghị định 78/2007/ NĐ-CP của Chính phủ ngày 11 tháng 5 năm 2007 về đầu tư

theo hình thức Hợp đồng xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao, Hợp đồng Xây

dựng – Chuyển giao – Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao.

22. Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây

dựng về việc ban hành quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm

chuyên ngành xây dựng

23. Quyết định 11/2003/QĐ- BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ngày 12 tháng 5 năm2003 về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 297:2003 “Phòng

thí nghiệm chuyên ngành xây dựng-Tiêu chuẩn công nhận”.

24. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4419 – 1987 Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơbản.

25. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9363 : 2012 Khảo sát cho xây dựng – Khảo sát kỹ

thuật cho nhà cao tầng.26. Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và đấu thầucủa Học viện cán bộ Quản lý xây dựng và đô thị.

27. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của Công ty cổ phần đào tạo và ng hiên

28.

29.

30.

31.cứu quản lý kinh tế.

Quản lý dự án trên một trang giấy – Tác giả Clark Campbell.

http://www.tagroup.vn

http://homedy.com/cong-ty-kumho-engineering-construction-co1472

http://www.kumhoenc.comXÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Người hướng dẫn khoa học

TS. Nguyễn HóaHà Nội, ngày tháng năm 2016

Học viên

Lê Thị Nguyên HạnhPHỤ LỤC

Phụ lục 1: Quản lý dự án trên 1 trang giấyXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (131 trang)

×