1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Cơ khí - Chế tạo máy >

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.26 MB, 120 trang )


sinh Phước Hiệp 1, dự án thu hồi khí bãi rác Tây Mỗ và Nam Sơn, dự án thu hồi khí

bãi rác Đông Thạnh.

2. KIẾN NGHỊ

Việt Nam tuy không nằm trong nhóm nước phải cắt giảm KNK theo Nghị

định thư Kyoto nhưng có trách nhiệm kiểm soát lượng phát thải KNK của mình.

Chính Phủ Việt Nam đã phê duyệt nhiều chương trình, dự án, tiến hành nhiều hoạt

động trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto.

Đối với việc xây dựng hệ số phát thải cho hệ thống điện cần cập nhật số liệu

để xây dựng hệ số phát thải theo năm. Hơn nữa, việc xây dựng hiện tại mới dừng lại

ở tính toán hệ số phát thải biên hoạt động theo phương pháp OM đơn giản do không

có đầy đủ số liệu để tính toán theo các phương pháp OM hiệu chỉnh đơn giản và OM

phân tích dữ liệu điều độ. Do đó, trong thời gian tới cần cập nhật số liệu phụ tải theo

giờ, số liệu điều độ hệ thống điện để có những tính toán chi tiết hơn.

Về đánh giá tiềm năng các dự án CDM ngành điện, hiện đã có rất nhiều dự

án CDM trong lĩnh vực sản xuất điện từ nguồn năng lượng mới và tái tạo được tực

hiện. Tuy nhiên, nếu tính toán với các mức giá thấp hơn giá sàn hiện hành (như giá

hiện tại của thủy điện nhỏ là 620 vnd/kwwh) thì tính khả thi của các dự án là rất

thấp. Do đó, để nguồn năng lượng này thực sự phát triển trong tương lai cần phải có

nhiều giải pháp thúc đẩy.

™ Tầm vĩ mô – Cấp độ nhà nước:

o Chính phủ cần đưa ra các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ các nhà

đầu tư vào xây dựng và hoạt động trong lĩnh vực năng lượng mới và tái tạo.

o Đưa ra khung giá hỗ trợ hợp lý đối với các dự án thuộc lĩnh vực năng lượng

mới và tái tạo.

o Đưa ra các chính sách hỗ trợ người dân sử dụng năng lượng mới và tái tạo.

o Xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ, thúc đẩy nghiên cứu các công nghệ

mới để sản xuất điện từ nguồn năng lượng này.91™ Vi mô:

o Các cơ quan, tổ chức, các nhân tăng cường hoạt động giáo dục cộng động

trong việc nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả

o Tuyên truyền, giáo dục người dân về lợi ích năng lượng mới và tái tạo và tác

hại của đốt nhiên liệu hóa thạch đến môi trường.92MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.....................................................................................................................1

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÀNH ĐIỆN VIỆT NAM ....................4

1.1. CÁC PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT ĐIỆN Ở VIỆT NAM............................4

1.1.1. Nhà máy nhiệt điện....................................................................................4

1.1.2. Thủy điện ...................................................................................................7

1.1.3. Nhà máy điện hạt nhân ..............................................................................8

1.1.4. Nhà máy điện từ nguồn năng lượng mới và tái tạo ...................................8

1.2. HIỆN TRẠNG NGÀNH ĐIỆN Ở VIỆT NAM .............................................11

1.2.1. Sản xuất và tiêu thụ điện..........................................................................11

1.2.2. Truyền tải và phân phối điện ...................................................................16

1.3. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGUỒN ĐIỆN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN

2006 – 2015 CÓ XÉT TRIỂN VỌNG ĐẾN NĂM 2025......................................18

1.3.1. Dự báo phụ tải điện..................................................................................19

1.3.2. Phát triển nguồn điện ...............................................................................21

1.3.3. Phát triển lưới điện...................................................................................22

1.3.4. Định hướng liên kết lưới điện Việt Nam với các nước trong khu vực....23

CHƯƠNG 2: PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG NGÀNH ĐIỆN VÀ CƠ

CHẾ PHÁT TRIỂN SẠCH.......................................................................................25

2.1. PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG NGÀNH ĐIỆN .............................25

2.1.1. Các loại khí phát sinh trong sản xuất điện...............................................25

2.1.2. Phát thải khí nhà kính trong ngành điện trên thế giới..............................26

2.1.3. Phát thải khí nhà kính trong ngành điện Việt Nam .................................29

2.2. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC KHÍ NHÀ KÍNH ĐẾN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU...33

2.2.1. Hiệu ứng nhà kính....................................................................................33

2.2.2. Sự gia tăng cường độ hiệu ứng nhà kính và biến đổi khí hậu .................34

2.3. NGHỊ ĐỊNH THƯ KYOTO VÀ CƠ CHẾ PHÁT TRIỂN SẠCH ................39

2.3.1. Nghị định thư Kyoto ................................................................................39

2.3.2. Cơ chế phát triển sạch (CDM).................................................................41932.3.2.1. Khái niệm và lợi ích của CDM .........................................................41

2.3.2.2. Các lĩnh vực thực hiện dự án CDM ..................................................42

2.3.2.3. Hoạt động CDM trên thế giới ...........................................................43

2.3.2.4. Hoạt động CDM ở Việt Nam.............................................................44

2.3.2.5. Hệ số phát thải và tính toán giảm phát thải dự án ...........................47

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP LUẬN XÂY DỰNG HỆ SỐ PHÁT THẢI CO2

CHO HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT NAM ......................................................................51

3.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM...................................................................................51

3.2. CÁC THÔNG SỐ CẦN TÍNH TOÁN ..........................................................52

3.3. PHƯƠNG PHÁP LUẬN TÍNH HỆ SỐ PHÁT THẢI CO2 CHO HỆ THỐNG

ĐIỆN......................................................................................................................52

3.3.1. Xác định phạm vi hệ thống điện ..............................................................53

3.3.2. Xác định có hay không có nhà máy điện không hòa lưới trong hệ thống

điện.....................................................................................................................53

3.3.3. Lựa chọn phương pháp biên hoạt động ...................................................53

3. 3.4. Tính toán hệ số phát thải OM .................................................................54

a.OM đơn giản...........................................................................................54b.OM hiệu chỉnh đơn giản.........................................................................57c.OM phân tích dữ liệu điều độ ................................................................58d.OM trung bình ........................................................................................583. 3.5. Xác định nhóm các tổ máy được tính đến trong biên xây dựng.............58

3. 3.6. Tính toán hệ số phát thải BM .................................................................59

3. 3.7. Hệ số phát thải biên tổng hợp (CM) .......................................................60

CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN HỆ SỐ PHÁT THẢI CO2 CHO HỆ THỐNG ĐIỆN

VIỆT NAM ...............................................................................................................62

4.1. XÁC ĐỊNH HỆ SỐ PHÁT THẢI CO2 CHO HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT NAM

NĂM 2008.............................................................................................................62

4.1.1. Lựa chọn phương pháp biên hoạt động ...................................................64

4.1.2. Tính toán hệ số phát thải biên hoạt động.................................................65944.1.3. Tính toán hệ số phát thải biên xây dựng..................................................66

4.1.4. Tính toán hệ số phát thải biên tổng hợp ..................................................68

4.2. DỰ BÁO HỆ SỐ PHÁT THẢI CO2 CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT NAM

ĐẾN NĂM 2025....................................................................................................69

CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG CDM TRONG NGÀNH ĐIỆN VIỆT

NAM..........................................................................................................................74

5.1. CÁC DỰ ÁN CDM TIỀM NĂNG TRONG NGÀNH ĐIỆN........................74

5.1.1. Dự án CDM trong các nhà máy nhiệt điện cũ .........................................74

5.1.2. Thu hồi khí bãi rác phát điện ...................................................................75

5.1.3. Năng lượng mới và tái tạo .......................................................................75

5.2. TIỀM NĂNG LÝ THUYẾT PHÁT TRIỂN CÁC DỰ ÁN CDM NGÀNH

ĐIỆN......................................................................................................................75

5.2.1. Thu hồi khí bãi rác phát điện ...................................................................75

5.2.2. Năng lượng mới và tái tạo .......................................................................76

5.2.2.1. Năng lượng mặt trời..........................................................................76

5.2.2.2. Năng lượng gió .................................................................................76

5.2.2.3. Địa nhiệt............................................................................................78

5.2.2.4. Thủy điện nhỏ....................................................................................79

5.2.2.5. Sinh khối............................................................................................79

5.3. TÍNH TOÁN GIẢM PHÁT THẢI CỦA CÁC DỰ ÁN SẢN XUẤT ĐIỆN 80

5.3.1. Thu khí bãi rác phát điện .........................................................................80

5.3.2. Năng lượng mới và tái tạo .......................................................................82

5.4. PHÂN TÍCH KHÍA CẠNH KINH TẾ CỦA CÁC DỰ ÁN ..........................84

5.4.1. Thu hồi khí bãi rác phát điện ...................................................................84

5.4.2. Năng lượng mới và tái tạo .......................................................................85

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ...................................................................................90

1. KẾT LUẬN .......................................................................................................90

2. KIẾN NGHỊ.......................................................................................................9195TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT

1. Bộ Tài Nguyên và Môi trường, (2009), Thông tin biến đổi khí hậu, tạp chí số

2/2009, Hà Nội.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2008), Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng

phó với biến đổi khí hậu, Hà Nội.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2009), Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển

dâng cho Việt Nam, Hà Nội.

4. Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Nghị định thư Kyoto, cơ chế phát

triển sạch và vận hội mới, Hà Nội.

5. Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu (2010), Danh sách các dự án đã

được EB cho đăng ký là dự án CDM, Hà Nội.

6. Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu (2010), Danh sách PDD đã được

DNA Việt Nam phê duyệt, Hà Nội.

7. Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu (2010), Danh sách PIN đã được

DNA Việt Nam xác nhận, Hà Nội.

8. Nguyễn Đức Cường (2008), Tiềm năng và triển vọng phát triển các dự án

CDM ở Việt Nam, Trung tâm năng lượng tái tạo và CDM, Viện Năng lượng,

Hà Nội.

9. Nguyễn Tâm Diệu (2006), Đánh giá tiềm năng giảm phát thải KNK của năng

lượng mới và tái tạo theo cơ chế phát triển sạch và một số đề xuất cho việc

thực hiện các dự án CDM ở Việt Nam, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

10. Nguyễn Khắc Hiếu (2008) Hoạt động biến đổi khí hậu ở Việt Nam - Tổng

quan và định hướng chiến lược, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Hà Nội.

11. Thu Hiền (2008), Lựa chọn công nghệ cho nhà máy nhiệt điện đốt than ở Việt

Nam trong tương lai, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Nhiệt, số 84, 11/2008,

trang 22.

12. Nguyễn Đức Khiển, Nguyễn Văn Hòa (2010), Cơ chế phát triển sạch (CDM),

Tạp chí Thăng Long – Khoa học và công nghệ - Số 4/2010, trang 47- 49.13. Đỗ Thị Loan (2006), Nghiên cứu xác định đường cơ sở phát thải cho dự án cơ

chế phát triển sạch trong lĩnh vực năng lượng ở Việt Nam, Đại học Bách Khoa

Hà Nội, Hà Nội

14. Phạm Khánh Toàn (2010), Quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 20110 –

2020, tầm nhìn đến 2030 (Quy hoạch điện VII), Viện Năng lượng, Hà Nội.

15. Nguyễn Ngọc Trân (2009), Ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng,

Tạp chí thời đại..

16. Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2008), Tác động của

biến đổi khí hậu toàn cầu và sự dâng cao nước biển, Hà Nội.

17. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (2009), Phát triển các dự án CDM ngành điện,

Hà Nội.

18. Viện Năng lượng (2006), Quy hoạch phát triển điện lực quốc giai giai đoạn

2006 – 2015, tầm nhìn đến năm 2025, Hà Nội.

19. UNEP, Giới thiệu về CDM - Cơ chế phát triển sạch.

TÀI LIỆU TIẾNG ANH

20. Dao Duc Tuan, Nguyen Khac Hieu (2008), Implementation of UNFCCC,

Kyoto Protocol and CDM in Vietnam, National Office for Ozone Protection &

Climate Change, Ministry of Natural Resources & Environment.

21. Energy Information Administration - (2007), Vietnam Energy Data, Statistics

and Analysis - Oil, Gas, Electricity, Coal.

22. Intergovermental Panel on Climate Change, 2006 IPCC Guilines for National

Greenhouse Gas Inventory, vol 2 Energy.

23. Intergovermental Panel on Climate Change, IPCC fourth assessment report

2007, Climate Change 2007 - The Physical Science Basis.

24. Hoang Manh Hoa (2005), Potential CDM projects in Vietnam, International

Cooperation Department, Ministry of natural resource and environment.

25. Luong Van Dai, Outline of power sector in Vietnam, Electricity of Vietnam,

Hanoi.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (120 trang)

×